Regulamin

Uchwała
Zarządu Regionu Dolnośląskiego Partii Nowoczesna Ryszarda Pertu
nr .N-ZR-DOL 2/22/01/2015
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania członków Partii
w Regionie Dolnośląskim

REGULAMIN
przyjmowania członków Partii
w Regionie Dolnośląskim

Zakres Przedmiotowy

§ 1

Niniejszy Regulamin reguluje procedurę przyjmowania nowych członków w poczet członków Partii oraz status osób ubiegających się o członkostwo w Regionie Dolnośląskim Partii Nowoczesna Ryszarda Petru (zwanej w dalszej treści Regulaminu „Partią”) oraz podział kompetencji pomiędzy władzami Kół Partii w regionie, a Zarządem Regionu.

Wymogi Formalne

§ 2

Członkiem Partii może być jedynie osoba która spełnia wymagania opisane w art. 4 Statutu Partii, która złożyła deklarację członkowską (zwaną w dalszej treści Regulaminu „deklaracją”) wraz z CV a nadto spełniła wymogi formalne opisane w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

Kandydat, Sympatyk

§ 3

1/ Osoba ubiegająca się o członkostwo w Partii, która złożyła deklarację członkowską, poczytywana jest jako Kandydat do Partii (zwany w dalszej treści Regulaminu „Kandydatem”)
2/ Osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w działaniach Partii a niebędąca członkiem Partii poczytywana jest za Sympatyka Partii (zwany w dalszej treści Regulaminu „Sympatykiem”)
3/ Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o Sympatyku, postanowienia stosuje się do Kandydata

Właściwość przedmiotowa Zarządu Regionu

§ 4

1/ Zarząd Regionu przyjmuje w drodze indywidualnej uchwały członków Partii spośród Kandydatów, którzy otrzymali pozytywną rekomendację od Zarządu Koła właściwego miejscowo.
2/ Uchwałę o której mowa w ust. 1 Zarząd Regionu podejmuje indywidualnie dla każdego Kandydata.
3/ W przypadku podjęcia przez Zarząd Regionu uchwały o przyjęciu Kandydata w poczet członków Partii, Zarząd Regionu może pominąć uzasadnienie takiej uchwały, przyjmując ustalenia rekomendacji Zarządu Koła jako własne.
4/ Kandydat który nie uzyskał rekomendacji Zarządu Koła lub który został odrzucony przez Zarząd Regionalny może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków partii nie wcześniej niż 1 rok od daty odmowy rekomendacji lub odmowy przyjęcia.

Zwrot wniosku wraz z rekomendacją

§ 5

1/ Zarząd Regionu lub Sekretarz Regionu są uprawnieni do zwrotu deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją do Zarządu Koła, w przypadku stwierdzenia, że Kandydat nie spełnia warunków opisanych w § 2 lub w § 7 , w terminie 14 dni.
2/ Zarząd Regionu lub Sekretarz Regionu są uprawnieni do zażądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących osoby Kandydata, jeżeli powezmą wątpliwości co do okoliczności opisanych w ust. 1.

Właściwość przedmiotowa Zarządu Koła

§ 6

1/ Zarząd Koła może przyjąć deklarację od osoby spełniającej warunki opisane w § 2, z zastrzeżeniem postanowień § 7
2/ Zarząd Koła może odmówić przyjęcia deklaracji, a w przypadku przyjęcia postanowić o jej zwrocie, złożonej przez Kandydata niespełniającego wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie – w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
3/Kandydat ma prawo odwołania od decyzji Zarządu Koła do Zarządu Regionu.

Osoba uprawniona do złożenia deklaracji – staż w Partii

§ 7

1/ Do złożenia deklaracji uprawniony jest Sympatyk Partii, który aktywnie uczestniczył w działaniach właściwego miejscowo Koła, przez okres co najmniej 6 miesięcy (zwany dalej „stażem”)
2/ Zarząd Koła, może wobec osoby opisanej w § 6 ust. 1 podjąć decyzję o wydłużeniu stażu, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Uchwała w tym przedmiocie jest ważna, jeżeli wskazuje okres czasu o jaki staż został wydłużony.
3/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Koła, Przewodniczący Regionu lub Sekretarz Regionu uprawnieni są do skrócenia stażu Sympatyka.

Sympatyk – rejestr

§ 8

1/ Zarząd Koła właściwego miejscowo, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru sympatyków Partii, obejmujący datę rozpoczęcia działalności na rzecz Partii, oraz adnotację o podjętej aktywności.
2/ Sympatyk zobowiązanych jest udzielić informacji tożsamych z informacjami wymaganymi od Kandydata, a wyszczególnionymi na deklaracji członkowskiej. Odmowa udzielenia powyższych informacji poczytywana jest za rezygnację z działań na rzecz Nowoczesnej.

Kandydat – obowiązki

§ 9

Kandydat zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień jakich zażąda od niego Zarząd Koła, oraz do ich udokumentowania w niezbędnym zakresie. Postanowienie niniejszego ustępu nie może naruszać zasad tajemnicy Państwowej lub zawodowej chronionej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych skutkuje wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie członka z listy.

Deklaracja członkowska

§ 10

1/Sympatyk ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Partii zobowiązany jest do złożenia właściwemu miejscowo Zarządowi Koła deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd Krajowy Partii.
2/ Kołem właściwym do przyjęcia kandydata w poczet członków Partii jest koło na którego obszarze działania znajduje się miejsce zamieszkania kandydata.
3/ W przypadku, gdyby Kandydat chciał zostać przyjęty do koła innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, ten zobowiązany jest do uzyskania rekomendacji kola właściwego. W tym wypadku Zarząd Koła właściwego przesyła wniosek wraz ze swoja rekomendacją do Zarządu Koła wskazanego przez kandydata.

Terminy

§ 11

1/ Zarząd Koła zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej Kandydatury w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia deklaracji oraz do przekazania odpisu uchwały wraz z deklaracją i rekomendacją do Zarządu Regionu w terminie 7 dni od dnia udzielenia rekomendacji.
2/ W przypadku odmowy udzielenia Rekomendacji, Zarząd Koła zobowiązany jest do przekazania odpisu stosownej uchwały Sekretarzowi Regionu.
3/ Zarząd Regionu zobowiązany jest do podjęcia uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata w poczet członków Partii w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Koła.

Rejestr Członków

§ 12

Zarząd Koła zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Członków Partii w danym Kole. Postanowienia § 8 ust. 1 i § 9 stosuje się odpowiednio.